Bli medlem

Ansökningsformulär för medlemskap i Rikskriscentrum

För att bli medlem hos Rikskriscentrum ska man vara en öppen, professionell mottagning som tar emot frivilligt sökande för rådgivning, krisbearbetning och våldsbehandling. Verksamheten kan vara riktad till enbart män eller vara en integrerad verksamhet med erbjudande för barn, kvinnor och män (barn – mammor – pappor).

Öppen verksamhet med frivilligt sökande innebär att verksamhetens erbjudande är sådant att målgruppen på egen hand kan ta kontakt. Med professionell avses att den kris- och våldsbehandling erbjuds av anställda med gedigen erfarenhet och lämplig utbildning för behandlingsarbete. Psykolog, socionom eller annan likvärdig utbildning samt grundläggande utbildning i psykoterapi, är vad som avses i Rikskriscentrums villkor för medlemskap.

Det namn man valt för sin mottagning kan variera men skall tydligt ange verksamhetens innehåll och erbjudande och vara förenligt med Rikskriscentrums intentioner. I Rikskriscentrum ingår mottagningar med beteckningar som t.ex. ”Krismottagning”, ”Kriscentrum”, ”Manscentrum” ”Mansmottagning”, ”Krismottagning för barn, kvinnor och män”.

Olika huvudmän?

Rikskriscentrum har inga specifika krav på vem som är huvudman för verksamheten. Bland Rikskriscentrums medlemsorganisationer förekommer olika huvudmannaskap: kommuner, kommun/kyrka/region i samverkan, ideell stiftelse eller ideell förening. Kravet är att verksamheten är demokratiskt styrd.

En stiftelse eller förening skall ha stadgar med regler för årsmöte, hur en styrelse väljs, mm. När huvudmannen är kommun eller region uppfylls dessa krav genom lagstiftning och allmänna val till styrelser och nämnder.

Varaktighet och stabil ekonomi

En mottagning kan bli medlem efter att ha haft en varaktig och aktiv verksamhet under minst ett år. Medlemmar i Rikskriscentrum skall i sina stadgar eller motsvarande ha reglerat hur ekonomin handhas. Ekonomin ska granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Grundläggande kriterier för medlemskap

I det professionella behandlingsarbetet mot våld i nära relationer är det nödvändigt att ta utgångspunkt i att den som utsätts för våld alltid lider fysisk och psykisk skada. Rikskriscentrum arbetar därför aktivt med frågor om hur ett professionellt behandlingsarbete bör bedrivas.

För medlemskap i Rikskriscentrum bör följande grundläggande kriterier vara uppfyllda:

Medlemsmottagningarnas personal.

Behörighetskrav för rådgivare/terapeut är leg. psykolog, socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt att den övervägande delen av de anställda har en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Risk- och säkerhetsbedömning

När en våldsutövare och/eller våldsutsatt tar kontakt med en medlemsmottagning görs risk- och säkerhetsbedömning. Rikskriscentrum rekommenderar att validerade riskbedömningsinstrument används. Exempel på användbara bedömningsinstrument är Freda, Sara och Patriark.

Partnerkontakt/partnererbjudande.

Samtliga kris- och våldsmottagningar anslutna till Rikskriscentrum erbjuder strukturerad icke-våldsbehandling och behandlingsarbete i syfte att förebygga våld. Av detta följer ett ansvar att också förvissa sig om att inte våld förekommer under behandlingstiden. Den som utsatts för våld bör informeras om ickevåldsbehandlingen, om den våldsutövande fullföljer behandlingen samt erbjudas stöd för egen del eller information var sådant stöd kan erbjudas.

Barnperspektiv.

Medlemsmottagningarna har ett ansvar för att barn som bevittnar/upplever våld synliggörs. Det ska i behandlingsarbetet med våldsutövare finnas ett särskilt avsnitt som behandlar barnens situation och föräldraskapet. Det ska finnas en fungerande samverkan med den myndighetsutövande delen av socialtjänsten eller, om mottagningen drivs i stiftelse- eller ideell form, med socialtjänsten i den kommun medlemsmottagningen är verksam.

Hur ansöker man om medlemskap?

Om man avser att söka medlemskap skickas en skriftlig ansökan som ställs till styrelsen för Rikskriscentrum och bifogar lämpliga dokument som kan beskriva verksamheten, t.ex. verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplaner och ev projektplaner. En kontakt etableras mellan någon i den ansökande verksamheten och representant för Rikskriscentrum. Följande händer:

  • Rikskriscentrum gör en genomlysning av verksamheten tillsammans med representanter för verksamheten.
  • Om kraven på medlemskap är uppfyllda går ansökan vidare till styrelsen som lämnar förslag för beslut till årsmötet.
  • Årsmötet beslutar slutgiltigt om medlemskap, vilket årligen hålls i april/maj månad.

Ifyllt ansökningsformulär skickas till: info@rikskriscentrum.se

Som medlem i Rikskriscentrum ska man vara beredd att kunna ingå med en ledamot i styrelsen. Rikskriscentrum inbjuder årligen till ett årsmöte och ett konferensarrangemang av fortbildande karaktär.

Kan en enskild person bli medlem?

En enskild person kan inte bli medlem men är välkommen att kontakta Rikskriscentrum för t.ex. stöd i hur man kan starta en professionell mottagning, framföra önskemål om utbildningsdag och föreläsningar eller annat stöd in i det lokala sammanhang den enskilde verkar.