Barnperspektiv

Barn har rätt till goda uppväxtvillkor

Rikskriscentrum har kontakt med många män som lever i relationer där barn är utsatta och allt för ofta glöms bort. Rikskriscentrum har som målsättning att anslutna kriscentra och våldsmottagningar skall arbeta utifrån de principer som ingår i FN:s konvention om barns rättigheter. Då konventionen är hel och odelbar är strävan att den till sin helhet skall förverkligas inom Rikskriscentrum genom ytterligare arbete med integrering av barnperspektivet på våra kriscentra och våldsmottagningar.

Behandlingsarbete på kriscentra och våldsmottagningar för män ska utgå från ett formulerat barnperspektiv.

  • Kriscentra och våldsmottagningar för män ska ha fokus på barnens situation.
  • Särskild uppmärksamhet skall ges de utsatta barnen.
  • Barnens behov skall ges utrymme i verksamhetsbeskrivningar, utvärderingar och kompetensutveckling.
  • Samarbete med barnverksamheter skall främjas.

Fokus på barnens situation

Det finns flera olika skäl till att det är viktigt för kriscentra och våldsmottagningar att i sitt arbete ha fokus på barns situation. Många barn till män som besöker ett kriscentrum eller en våldsmottagning har bevittnat eller själva varit utsatta för våld. Dessa barn skall vid varje tillfälle ges särskild uppmärksamhet i de kriscentra och våldsmottagningar som är anslutna till Rikskriscentrum.

Andra barn kan ha missbrukande föräldrar eller lever i familjer med en svår relationsproblematik där traumatiska upplevelser sätter djupa spår hos alla i familjen. Barnen blir ofta indragna i svåra umgänges- och vårdnadstvister som kan pågå under lång tid och missgynna barnens utveckling. Barn vars föräldrar sitter i fängelse, barn till utvecklingsstörda föräldrar eller barn till psykiskt sjuka föräldrar är andra exempel på barn med särskilda behov.

Barnens behov skall synliggöras

Målsättningen är att varje kriscentrum och våldsmottagning anslutet till Rikskriscentrum, inom sin verksamhet, skall arbeta utifrån ett formulerat barnperspektiv. Ett barnperspektiv innebär bland annat att vi i våra insatser och processer kontinuerligt frågar oss hur vi beaktar de berörda barnens situation, vilka konsekvenser våra interventioner får för barnen och om barnen har fått sina röster hörda.

När ett kriscentrum eller en våldsmottagning redovisar sin årliga verksamhet i en årsberättelse skall statistik kring berörda barn ges utrymme. Barnperspektivet skall också, på adekvat sätt, vara en del av verksamhetsplaneringen på kriscentrum och våldsmottagningar. Frågor kring barns situation skall finnas med i de utvärderingar som görs på organisationer anslutna till Rikskriscentrum.

En strävan är att kontinuerligt utveckla kunskaper och metoder för att barns behov skall kunna tillgodoses. Utbildningsinsatser för anställda på kriscentra och våldsmottagningar för män kring utsatta barns behov kommer därför även fortsättningsvis att prioriteras inom Rikskriscentrum. Dessa insatser ska ges utifrån ett brett perspektiv, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Avsikten är att personal på kriscentra och våldsmottagningar skall kunna ge adekvat stöd till männen, individuellt eller i grupp, gällande barns utveckling, utsatta barns behov mm.

Samarbete med barnverksamheter

Kriscentra och våldsmottagningar för män bör aktivt samarbeta med befintliga barnverksamheter för att möjliggöra för berörda barn att få egen hjälp. Många utsatta barn i Sverige, vars familjer är i kris, får inte den professionella hjälp och det stöd som är nödvändigt. Barnen negligeras trots att många av dem har problem som allvarligt äventyrar deras psykiska utveckling. Barnen lägger ofta skulden på sig själva.

En del barn blir utagerande och aggressiva, medan andra tappar lusten att leka eller får svårt att koncentrera sig i skolan. Rikskriscentrum vill arbeta för att verksamheter för barn startas, till vilka vi kan hänvisa pappor och/eller deras barn för en riktad insats för barnen. Värdet för barn att ha en egen plats med renodlat barnperspektiv där de får fokusera på sina upplevelser och erfarenheter är av största vikt. De medlemsmottagningar som erbjuder barn behandling är ett utmärkt sätt att tillgodose barns behov och säkerställa att barn synliggörs.