Om Rikskriscentrum

Rikskriscentrum är en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer. Våra medlemsorganisationer arbetar med män i kris och mäns våld mot kvinnor i utifrån kriscentra, mansmottagningar och våldsmottagningar.

Rikskriscentrums styrelse 2019:

Ordförande: Margot Olsson 

ASF- Arbetsmarknads – och socialförvaltningen

Strategiska avdelningen Enheten för social hållbarhet

Adress: Kungsgatan 13 211 49 Malmö

Telefon: 040-34 93 12

Mobil: 0708 -18 91 69

Mail: margot.olsson@malmo.se

Viceordförande:

Kassör: Irena Rozenberg 

Kriscentrum Malmö Samtalsmottagning

Post/Adress: Gasverksgatan 20, 21129 Malmö

Telefon: 040 -97 06 07

Mobil: 0734 – 21 40 94

Mail: Irena.Rozenberg@malmo.se

Ledamot: Sabina Kullberg

Kriscentrum i Kristianstad

(Östra-Göinge, Osby och Bromölla)

Postadress: Västra Storgatan 4

291 32 Kristianstad

Telefon: 044- 13 50 40

Mobil: 0733- 13 40 28

Mail: sabina.kullberg@kristianstad.se

Ledamot: Anna Morin

Centrum mot våld, CMV

Post/Adress: Nygatan 11, 972 32 LULEÅ

Telefon: 0920- 45 43 98

Mobil: 072 -707 85 34

Mail: anna.morin@soc.lulea.se

Ledamot: Mats Gärdsvik Wilhelmsson

Krismottagning för män

Postadress: Västra Torggatan 15, våning 2

652 24 Karlstad.

Telefon: 054-18 01 54

Mobil: 054 – 540 50 65

Mail: mats.wilhelmsson@karlstad.se

Suppleant: Anette Eneroth- Larzen 

Familjefrid Kronoberg

Postadress: Sandgärdsgatan 24

351 12 Växjö

Telefon:0470-79 60 87

Mobil:0709-91 27 29

Mail: anette.eneroth-larzen@vaxjo.se

Suppleant:                                                                                                              

 

Verksamhetsplan 2014-2017 

Övergripande mål                                                                                                       Rikskriscentrum organiserar mottagningar vilka erbjuder rådgivning/samtalsstöd/behandling till personer som använder våld eller riskerar att börja använda våld mot en närstående. Flera mottagningar erbjuder även hjälp till män i kris.
Mottagningarnas arbete har ett överordnande syfte, att allt våldsamt beteende ska upphöra eller förhindra att utvecklas. Att arbeta med hållbar beteendeförändring hos våldsutövare kräver hög professionalitet och erfarenhet hos behandlaren. Viktigt fokus är säkerhetstänkande för partnern och barnen.
Rikskriscentrum har även som mål att arbeta förebyggande mot våld genom motivationsarbete och kunskapsspridning.
Flera mottagningar är små och utspridda över landet. Rikskriscentrum säkerställer att man bedriver ett seriöst arbete samt att metodutveckling kommer alla till del.
Verksamhetsplanen har sin grund i resultatet av Rikskriscentrums framtidskonferens i mars 2014. Verksamhetsplanen kommer att revideras om ekonomin och stadgeändringar kräver det.

Prioriterade områden

Organisationsutveckling

Gemensam plattform

Erfarenhetsutbyte

Fortbildning

Samverkan

Opinionsbildning

Organisationsutveckling

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att kontakt upprättas med Socialstyrelsen, avdelningen för regler och behörighet, angående Rikskriscentrums ekonomiska situation.

Styrelsen ska utreda varför verksamhetsbidraget halverats och föreslå åtgärder.

Styrelsen ska utreda om individuellt medlemskap är mer fördelaktigt av ekonomiska eller andra skäl.

Styrelsen ansvarar för att kontinuerlig kontakt upprättas med Socialstyrelsen, avdelningen för kunskapsstyrning, angående samverkan i utvecklingsfrågor som rör behandling av våldsutövare samt förbyggande arbete mot våld i nära relationer.

Gemensam plattform

Rikskriscentrum ska arbeta med att förtydliga kriterier för medlemskap och kompetenskrav.

Utveckla arbetet med risk och säkerhetsbedömningar samt partnerkontakt.

Fortsätta arbetet med att stärka barnperspektivet och arbeta för ett gott föräldraskap.

Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer genom att nå fler män i kris.

Erfarenhetsutbyte

Rikskriscentrum ska verka för en aktiv metodutveckling genom att skapa forum för medlemmar att delge varandra erfarenheter från de olika mottagningarna. Äldre och stora mottagningar har ett särskilt ansvar för att stödja nya och mindre mottagningar.

De regionala nätverken ska underlätta utbytet och främja arbetet efter lokala förutsättningar.

Rikskriscentrum ska erbjuda en konferens om året då erfarenhetsutbyte är i fokus.

Använda sociala media för att utöka kontakten mellan medlemmarna.

Fortbildning

Rikskriscentrum ska fortsätta samarbetet med Allmänna barnhuset och erbjuda ett fortbildningstillfälle varje år med tema barn och ungdomar.

Rikskriscentrum ska främja fortbildning genom att informera medlemmarna om de relevanta kurser och föreläsningar som erbjuds i landet.

Samverkan

Rikskriscentrum ska samverka med Socialstyrelsen i arbetet med metodutveckling.

Fortsatt samverkan och deltagande i nätverk tillsammans med andra organisationer och myndigheter som arbetar mot våld i nära relationer och med män i kris.

Bjuda in samverkanspartners till möten med Riksskricentrum.

Opinionsbildning

Rikskriscentrum strävar efter att vara en självklar röst i debatten om jämställdhet och våld i nära relationer. För att nå dit måste vi bli mer kända.

Rikskriscentrum ska fungera som remissinstans.

Hemsidan ska vara aktuell och informativ.

Informationsmaterial, exempelvis flyers, bör tillverkas och spridas.