Rikskriscentrums stadgar

Antagna 1997, reviderade 2004, namnändring 2009, reviderade 2011, reviderade 2012, reviderade 2013.

Med professionellt kriscentrum/våldsmottagning menas en organisation/verksamhet som har anställda, utbildade, professionella rådgivare/terapeuter som till sin huvudsakliga arbetsuppgift arbetar med män i olika kris/våldssituationer. Behörighetskrav för rådgivare/terapeut är psykolog, socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt att den övervägande delen av de anställda har en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Verksamheten ska ha ett demokratiskt styre, god ordning på ekonomin samt ha auktoriserad alternativt godkänd revisor. Verksamhetens namn och målsättning ska överensstämma med Rikskriscentrums intentioner samt vila på en humanistisk grund. Rikskriscentrum är en politiskt och religiöst obunden organisation.

§ 1 Mål

Rikskriscentrum har till mål att vara förmedlande länk mellan de olika medlemsorganisationerna samt att tillvarata medlemsorganisationernas intressen.

§ 2 Medlemskap

Medlemmar i Rikskriscentrum är de professionella krismottagningar/våldsmottagningar, organisationer eller verksamheter som beviljats medlemskap.

Innan enskild organisation beviljas medlemskap ska den sökande uppvisa aktiv verksamhet i minst ett år samt överlämna sina stadgar och/eller verksamhetsbeskrivning till Rikskriscentrums styrelse för bedömning och godkännande. Beslut om medlemskap fattas av årsmötet.

Medlemmar i Rikskriscentrum skall på årsbasis lämna in statistikuppgifter avseende verksamheten.

Årsmötet kan med 2/3 majoritet besluta om uteslutning av medlemsorganisation efter att ifrågavarande organisation beretts tillfälle att yttra sig.

§ 3 Årsmöte

Årsmötet är Rikskriscentrums högsta beslutande organ. Det består av ombud för de anslutna organisationerna.

Årsmötet skall hållas senast den 15 maj varje år.

§ 4 Årsmötesombud

Alla anställda i organisation/verksamhet ansluten till Rikskriscentrum, har rätt att vara representerade vid årsmötet.

Varje organisation/verksamhet har en röst. På detta sätt har varje medlemsorganisation lika stor vikt oavsett organisationsstorlek.

§ 5 Kallelse mm

Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske skriftligen och skickas ut till medlemsorganisationerna senast fyra veckor före mötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Förslag till dagordning jämte verksamhetsberättelse, motioner och propositioner skall skickas ut till medlemsorganisationerna senast två veckor före årsmötet.

§ 6 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • Upprop och fastställande av röstlängd
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justerare tillika rösträknare
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Räkenskapsredovisning
 • Revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 • Motioner och propositioner
 • Fastställande av antalet styrelseledamöter
 • Val av ordförande och kassör
 • Val av styrelseledamöter och ersättare av dessa
 • Val av revisor och revisorssuppleant

§ 7 Omröstning

Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Sluten omröstning skall ske på begäran.

§ 8 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller minst 1/3 av medlemsorganisationerna begär det.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen är verkställande och beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen består av 5 ledamöter samt 2 suppleanter. Ordförande och kassör väljs på 2 år av årsmötet, dock ej vid samma årsmöte. Övriga ordinarie ledamöter väljs på 2 år och på så sätt att inte alla ledamöter avgår samtidigt. Suppleanter väljs på 1 år.

§ 10 Firmatecknare

Styrelsen utser de personer som har rätt att teckna Rikskriscentrums firma samt de personer som var för sig har fullmakt att teckna Rikskriscentrums postgiro, bankmedel och värdeförsändelser.

§ 11 Räkenskapsår

Rikskriscentrums verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Organisationens bokslut skall vara revisorerna tillhanda minst två veckor före årsmötet.

§ 12 Stadgeändring

För ändring och tillägg av stadgarna krävs beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie.

§ 13 Rikskriscentrums upplösning

För upplösning av organisationen krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Eventuella tillgångar skall vid organisationens upplösning överlämnas till ändamål som överensstämmer med organisationens syfte.