Rikskriscentrums plattform

Rikskriscentrum är en riksorganisation som funnits sedan 1997 vars medlemsorganisationer är professionella verksamheter som i huvudsak arbetar med män i kris och mäns våld mot kvinnor. Medlemsorganisationerna är till största antalet kriscentra för män, mansmottagningar och våldsmottagningar. Integrerade mottagningar där arbete bedrivs mot våld i nära relationer för barn, kvinnor och män är också medlemmar.

Riksorganisationen är demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden.

Målsättningen är att:

  • verka för jämställdhet mellan kvinnor och män
  • vara ett kunskapsforum för krisarbete med män
  • rikta ett särskilt fokus på förebyggande insatser och behandling av mäns problem med aggression och utövande av våld
  • samla ny kunskap inom området och föra den vidare ut i samhället
  • stödja samverkan mellan existerande kriscentra, stödja nystartade verksamheter samt verka för att fler kriscentra kan starta
  • vara remissinstans i frågor som rör riksorganisationens kunskapsområde.

Män i kris

I arbetet med män i kris ställs höga krav på etisk medvetenhet och etisk reflektion. Här finns svåra frågor som bottnar i autonomi och oberoende, makt och vanmakt, respekten för den enskildes integritet men också respekten för de närståendes integritet och fria vilja. I mötet med män som utövar våld finns särskilda krav på att förhålla sig till ansvar och skuld, väga in samhällets regler och ordning och samtidigt möta den enskilde med respekt och integritet.

Policydokumentet om män i kris antogs vid medlemsmöte i Göteborg 2005-11-11. Det beskriver vår gemensamma värdegrund och formulerar etiska riktlinjer och ambitioner för det konkreta arbetet inom Rikskriscentrum och dess medlemsorganisationer.

Policydokumentet är vår gemensamma plattform. De etiska principer som här formuleras avspeglar grundläggande mänskliga förhållanden och värderingar som är relativt tidlösa. Policydokumentet är ett levande dokument som kommer att utvecklas och förändras kontinuerligt.

Etiska värderingar och etisk reflektion är grundläggande för den mänskliga tillvaron och nödvändig för det professionella uppdraget. Etik handlar om vår syn på människan och vårt värde som människa men också vår syn på livet och vad som är viktigt. Vår moral, dvs. hur vi agerar och handlar utifrån vårt etiska ställningstagande är också nödvändig att ständigt både granska och medvetandegöra. Etiken är ett instrument för människors lika värde och vår moral, dvs. vårt sätt att befästa och upprätthålla detta värde. De yrkesetiska riktlinjer som följer kan sägas vara preciseringar av den allmänna etiken och moralen som gäller generellt i vårt samhälle. Vi vill också hänvisa till de yrkesetiska riktlinjer som antagits av fackförbunden SSR och SKTF, Psykologförbundet och de regler som gäller för psykoterapeutiskt arbete.