Bli medlem

Vad krävs för att bli medlem?

För att bli medlem hos Rikskriscentrum ska man vara en öppen och professionell mottagning som tar emot frivilligt sökande för behandling/stöd. Verksamheten kan vara riktad till enbart våldsutövare eller vara en integrerad verksamhet med erbjudande för våldsutövare och våldsutsatta vuxna och barn.

Öppen verksamhet med frivilligt sökande innebär att verksamhetens erbjudande är sådant att målgruppen på egen hand kan ta kontakt. Med professionell mottagning menas en organisation/verksamhet som har anställda, utbildade, professionella rådgivare/terapeuter som till sin huvudsakliga arbetsuppgift arbetar med våld i nära relation och behandling av våldsutövare. Behörighetskrav för rådgivare/terapeut är psykolog, socionom eller annan utbildning som bedöms likvärdig samt att den övervägande delen av de anställda har en grundläggande utbildning i psykoterapi.

Olika huvudmän?

Rikskriscentrum har inga specifika krav på vem som är huvudman för verksamheten. Bland Rikskriscentrums medlemsorganisationer förekommer olika huvudmannaskap: kommuner, kommun/kyrka/region i samverkan, ideell stiftelse eller ideell förening.

I fallet ideell stiftelse eller ideell förening ska den sökande kunna uppvisa aktiv verksamhet i minst ett år.

Oavsett huvudman ska medlemmar i Rikskriscentrum styrka att verksamheten arbetar enligt Socialtjänstlagen och/eller Hälso- och sjukvårdslagen.

Kan en enskild person bli medlem?

En enskild person kan inte bli medlem utan det är verksamheten/mottagningen som ansöker om medlemskap.

Vad innebär medlemskapet?

Medlemskapet i Rikskriscentrum är gratis men som medlem i Rikskriscentrum ska man vara beredd att kunna ingå med en ledamot i styrelsen under olika perioder och då ha möjlighet att avsätt tid för detta under ordinarie arbetstid. Dessutom ska man på årsbasis lämna in statistikuppgifter avseende den egna mottagningens behandlingsverksamhet.

Varför ska man bli medlem?

Genom våra medlemmar når vi ut till fler och blir starkare i våra övergripande påverkansfrågor som rör våld i nära relation och behandling av våldsutövare. Medlemskapet erbjuder dessutom tillfälle för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området i form av webbinarier, konferenser, föreläsningar workshops och nyhetsbrev.

Hur ansöker man om medlemskap?

Om man som mottagning avser att söka medlemskap skickas en skriftlig ansökan till styrelsen för Rikskriscentrum och bifogar lämpliga dokument som kan beskriva verksamheten (se ansökan).

Ifyllt ansökningsformulär skickas till: info@rikskriscentrum.se

Därefter händer följande:

  • Styrelsen handlägger inkomna handlingar och lämnar förslag till beslut inför årsmötet.
  • Årsmötet beslutar slutgiltigt om medlemskap, vilket årligen hålls i april/maj månad.